понеділок, 29 січня 2018 р.

ПРОГРАМА ЦИКЛУ ЛЕКЦІЙ "ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ"

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ, КОМУ ЦІКАВО!!! ДОЛУЧАЙТЕСЯ!!!

 Кафедра філософії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і відділ наукової інформації та бібліографії Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка започаткували проект "ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ".
 Це цикл інтерактивних лекцій про проблеми сучасності, які стосуються кожного. Спектр тем, які охоплюються зацікавить, як фахівців, так і кожного з нас: про сучасні цінності, сенс свободи і здатність бути вільним у своєму виборі, межу відповідальності, складний феномен  людської свідомості, чи є наука об'єктивною, про мовну картину світу і її взаємодію з окремою особистістю та ін. Читатимуть лекції викладачі кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича в приміщенні ЧОУНБ ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Кобилянської, 47, за програмою, яка додається. 
Інформацію про можливі зміни часу проведення заходів буде поширено напередодні  через соціальну мережу "Facebook".


четвер, 25 січня 2018 р.

ПРОЕКТ "ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ" СТАРТУВАВ

25 січня 2018 року успішно  стартував проект "ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ", започаткований кафедрою філософії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і відділом наукової інформації та бібліографії ЧОУНБ  ім. М. Івасюка. В рамках цього проекту в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбулася пілотна інтерактивна лекція-дискусія на тему "СУЧАСНІ ЦІННОСТІ: ВИТОКИ ТА ВИКЛИКИ", підготована кафедрою філософії ЧНУ ім. Ю.Федьковича (модератор заходу - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Світлана Петрівна Балінченко). 
Саме на основі цінностей кожна особистість робить свій власний вибір у житті. Цінності, займаючи визначальну позицію в структурі особистості, істотно впливають на спрямованість людини і ступінь її соціальної активності, поведінку, вчинки, її соціальну позицію, ставлення до світу, до себе та інших людей. Бібліотекарі відділу наукової інформації та бібліографії бібліотеки підготували книжкову виставку, на якій були представлені нові видання з філософії та яка зацікавила багатьох учасників зустрічі.  Жвава дискусія про сучасні цінності була цікавою та змістовною. Аудиторія - активною та компетентною. Атмосфера - теплою, дружньою та невимушеною. Було цікаво. Дякуємо всім, хто долучився та чекаємо з нетерпінням на наступну зустріч.

Світлина від Olexandra Havryliuk.

СУЧАСНІІ ЦІННОСТІ: ВИТОКИ ТА ВИКЛИКИ
 список літератури,
 представленої на виставці

1. Андрущенко В. П.
Соціальна філософія: історія, теорія, методологія : підруч. для вищ. навч. закладів / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - вид. 3-є, випр. та доп. – К. : Генеза, 2006. – 656 с.
2. Бачинін В. А. Філософія права : підручник для вузів / В.А. Бачинін, В.С. Журавський, М.І. Панов; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – К. : Ін Юре, 2003. - 472 с.
     3. Блинников Л. В. Великие философы : словарь-справочник / Л.В.Блинников. - 2-е, изд.,перераб. и доп. - М. : Логос, 1999. - 432 с.
4. Волков Ю. Г. Человек : энцикл. словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. – М. : Гардарики, 2000. – 520 с.
5. Габрієлян О. А. Філософія історії : підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - К. : Академвидав, 2010. - 212 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 211 - 213.
6. Гудінг Д. Людина та її світогляд  / Д. Гудінг, Д. Леннокс. - Київ : Укр. біблійн. т-во, 2006 - 2007.-
Т. 1 : Для чого ми живемо і яке наше місце у світі. - 2007. - 416 с.
7. Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми : матер. міжнар. наук. конф. 7-8 жовтня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 447 с.
8. Ґеник С. М. Людина. Сім’я. Україна / С. М. Ґеник – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 600 с.
9. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей  / пер. з фр. - Київ : Дух і літера, 2011. –
 Т. 1 / під кер. Б. Кассен. - 2011. - 570 с. - Паралел. тит. арк. фр. мовою. - Імен. покажч.: с. 546-570.
10. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : підручник / А.М.Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 488 с.
11. Історія філософії  : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. - 2-ге вид. перероб. - Київ : Знання України, 2012. - 1088 с.
12. Маковецький  А. М. Глобальні проблеми сучасності : навч. посібник / А. М. Маковецький. - Чернівці : Рута, 2001. - 83 с.
13. Марчук М. Г. Ціннісні потенції знання  / М.Г.Марчук. - Чернівці : Рута, 2001. - 319 с.
14. Молода нація : альманах. № 3(40), 2006. Українська гельсінська група: 30 років героїзму (1976 - 2006): мат. конференції. - К. : Смолоскип, 2006. - 230 с.
15. Огородний І. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: навч. посібник  / І. Огородний. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с.
16. Павловський В. В. Від глобалізації - до реальної гуманізації суспільства : зб. наук. статей / В. В. Павловський. - Чернівці : Прут, 2009. - 260 с. - Укр. та рос. мовами.
17. Пальчевський С. С. Акмеологія : навч. посібник / С.С.Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 398 с.
      18. Подольська Є. А. Філософія : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Є. А. Подольська. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 704 с.
19. Попович  М. Бути людиною / Мирослав Попович. - К. : Києво-Могилян. акад., 2013. - 224 с. - (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2013 р.)
20. Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. науковців, 20-21 листопада 2008 р., м. Чернівці / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 260 с.
21. Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; за наук. ред. В. О. Балуха. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 280 с. - Паралел тит. арк. англ. мовою.
22. Сепетий Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність  : [наук. монографія] / Д. Сепетий. - К. : Смолоскип, 2007. - 360 с. - Бібліогр.: с. 349 – 353.
23.Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Л. А. Ситниченко. - К. : Либідь, 1996. - 176 с. - (Міжнародний фонд "Відродження").
24. Сморж Л. О. Філософія  : навч. посібник / Л.О.Сморж. - К. : Кондор, 2004. - 416 с.
25. Соціологія : словник термінів і понять / за заг. ред. Є. А. Біленького, М. А. Козловця. – К.: Кондор, 2017. – 372 с.
26. Соціолого-педагогічний словник : словник / за ред. В. В. Радула. - К. : ЕксОб, 2004. - 305 с. - Бібліогр.: с. 304 (16 назв).
27. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями  : хрестоматія : навч. посібник для вузів / упоряд.: В. В. Лях, В. С. Пазенок. - К. : Ваклер, 1996. - 428 с. - (Міжнародний фонд "Відродження").
28. Українська Гельсінська спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах : [альбом] / Укр. ін-т нац. пам'яті; упоряд. О. Ткачук. - К. : Смолоскип, 2009. - 224 с. 
29. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах  / упоряд., гол. ред. О. Шевченко. - К. : Ярославів Вал, 2012. - 816 с.
30. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : іл. енцикл. довідник / уклад. Ю. В. Омельченко. – К. : Ракша М. О., 2009. – 296 с.
31. Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник. - К. : Пульсари, 2002. - 244 с.
32. Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж : навч. посібник / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; під ред. Н. Хамітова. - К. : Наук. думка, 2000. - 272 с.
33. Черепанова С. О. Філософія родознавства  / С. О. Черепанова; авт. передм. В. Г. Скотний. - К. : Знання, 2007. - 464 с.
34. Чорний І. П. Історія філософії в Україні : навч. посібник / І. П. Чорний, Р. Г. Рошкулець, О. В. Турко; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2003. - 136 с.