Нові надходження


Черняков Б.І.  Микола Лукаш : біобібліограф. покажч. 1953-2005 / Б. І. Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. - К. : Критика, 2007. - 576 с. - (Відкритий архів : бібліогр. студії)

    Біобібліографічний покажчик висвітлює  життєвий і творчий шлях  видатного українського перекладача, літературознавця, лексикографа Миколи Лукаша.
   У виданні корпус джерел складає понад чотири з половиною позицій. Його подано у двох частинах: "Твори і переклади" та "Про Миколу Лукаша".
   Матеріали першої частини структуровано за такими розділами: Художні твори (№№ 1-80); Мовознавчі та літературознавчі праці. Інтерв'ю. Фольклорні записи (№№ 81-113); Листи. Рекомендації. Автобіографічні матеріали. Дарчі написи (№№ 114-162); Переклади (№№ 163-1337); Редагування (№№ 1338-1355); Dubia (№№ 1356-1372); Помилково підписане й підписане алонімом (№№ 1373-1390).
   Матеріали другої частини систематизовано за розділами: Критична література. Хронікальні матеріали. Спогади (№№ 1391-4059); Художні твори (№№ 4060-4201); Музичні твори (№№ 4202-4225); Іконографічні джерела (№№ 4226-4454); Бібліографічні посібники (№№ 4455-4535); Премія журналу "Всесвіт" "Ars translationis" імені Миколи Лукаша (№№ 4536-4583).
У межах кожного розділу матеріал розташовано хронологічно, в межах року- за алфавітом.
Відбір матеріалу завершено 27 квітня 2007 р.
   Видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці Українського наукового інституту Гарвардського університету та Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці.

Головата Л. «Українське видавництво» у Кракові–Львові 1939–1945: бібліогр. довідник. Том 1: Книжки й аркушеві видання/ Лариса Головата; співупоряд. наук.-довід. апарату Люба Сущ; відпов. ред. Степан Захаркін; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Від. наук. бібліографії Львів. нац. наук. б-ки України ім. В.Стефаника; Центр незалеж. іст. студій: Ін-т Критики.- Київ: Критика, 2010.- 328 с., іл.-(Серія «Відкритий архів». Бібліографічні студії)
   Видання охоплює неперіодичні друки найбільшого українського видавництва періоду Другої світової війни, яке впродовж неповних шести років випустило близько 600 найменувань літературно-художніх, науково-популярних, фахових, нотних, образотворчих, картографічних видань. Книжка містить бібліографічні описи, біографічні довідки а також, відомості про зміст видань, особливості їх підготування, суспільний резонанс і функціонування в культурному середовищі. Атрибутовано велику кількість анонімних публікацій і текстів, підписаних псевдонімами та криптонімами.

Андрій Гречило : бібліограф. покажч.НАН України, Львівське від-ня ін-ту укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського ; упор.: Н. Кіт, І. Скочиляс. - Львiв : [б. и.], 2013. - 64 с. : портр. 
  Коротко  висвітлено життєвий і творчий шляхАндрія Гречила – українського історика,доктора історичних наук, провідного науковогоспівробітника Львівського відділенняІнституту української  археографії таджерелознавства  імМ.С. Грушевського НАН України, голови Українського геральдичного товариства. У тематично-хронологічній послідовності наведено відомості про науковий та редакторський доробок ученого за 25 років праці (1989-2013). Покажчик підготовлено з нагоди 50-річчя А. Гречила.
   Для істориків, фахівців з геральдики, прапорництва, емблематики, сфрагістики, української історії, краєзнавства, а також усіх, хто цікавиться минулим України.

Зруйновані храми і монастирі України: анотований покажчик обласного та районного рівня / упоряд. Кривошея В. В., Буряк Л.І., Киридон А.М. та ін. - К.: Мистецтво, 2013. — 608с.:іл.
   У виданні подано перелік храмів і монастирів України, зруйнованих упродовж XX століття внаслідок воєнних дій, антирелігійної політики та природних факторів. Анотований покажчик складено на основі архівних документів, відомостей обласних державних адміністрацій, опублікованих джерел та літератури, що відображають знищення та закриття церковних споруд на українських теренах.
   Розраховано на спеціалістів та всіх, хто цікавиться історією України.

   Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні: ретросп.бібліогр. покажч. публ. серединиXVIII  початку XXI ст.: у 2 т.Т. 1 / М-во культури України,Нац. парлам. б-ка України; авт.-уклад. С. Л. Зворський; у підгот. покажч. брали участь: Л. М. Любаренко, Г, П. Нелипа, А. А.Трокай.  - К., 2013. - 256 с.
   Ретроспективний бібліографічний покажчик виходить у 2 томах із суцільною нумерацією 7 286 бібліографічних описів з питань бібліотечної справи та бібліографії. Перший том містить розділи з 1 по 16; другий - із 17 по 24. Хронологічні межі видання - понад 250 років, тобто із 1755-го по 2007 рік. Історично покажчик охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
   Перший том містить бібліографічні записи видань і публікацій з питань історії бібліотечної справи в Україні, зокрема в її регіонах та містах Києві і Севастополі; з історії провідних бібліотек країни, спеціальних книгозбірень, бібліотечних мереж та ін.
   Видання адресовано науковцям, фахівцям-практикам у сфері бібліотечної справи та бібліографії, викладачам та студентам профільних закладів освіти, а також усім, хто цікавиться історією питання.
  
 Історія бібліотечної справи табібліографії в Україні: ретросп.бібліогр. покажч. публ. серединиXVIII  початку XXI ст.: у2 т. Т. 2 / М-во культуриУкраїни, Нац. парлам. б-каУкраїни; авт.-уклад. С. Л.Зворський; у підгот. покажч. бралиучасть: Л. М. Любаренко, Г. П.Нелипа, А. А. Трокай. - К.,2013. - 239 с.
   Ретроспективний бібліографічний покажчик виходить у 2 томах із суцільною нумерацією 7 286 бібліографічних описів з питань бібліотечної справи та бібліографії. Перший том містить розділи з 1 по 16; другий - із 17 по 24. Хронологічні межі видання - понад 250 років, тобто із 1755-го по 2007 рік. 
   До другого тому ввійшли бібліографічні записи видань і публікацій, що висвітлюють історію бібліотечної справи та бібліографії в окремих країнах світу, діаспорних книгозбірень, приватних бібліотек; становлення і розвиток окремих напрямів бібліотечної справи та бібліотекознавства, бібліографічну діяльність, а також присвячені визначним українським діячам та ін., подаються додатки і допоміжний апарат.
     Видання адресовано науковцям, фахівцям-практикам у сфері бібліотечної справи та бібліографії, викладачам та студентам профільних закладів освіти, а також усім, хто цікавиться історією питання.
 Фрідріх Кляйнвехтер. Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького університету імені Юрія Федьковича  : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред.: П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 120 с. : іл., портр. - (Вчені Чернівецького університету).
   Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність австрійського економіста, а в 1882-1883, 1893-1894 навчальних роках - ректора Чернівецького університету Фрідріха Кляйнвехтера. Складається з трьох розділів: 1. Праці Фрідріха Кляйнвехтера; 2. Література про життя і діяльність Фрідріха Кляйнвехтера; 3. Видання з автографами Фрідріха Кляйнвехтера.
   Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться доробком вченого.
Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичнийдосвід формування, сучасний стан,проблеми та перспективи розвитку:монографія / В. І. Попик ; НАНУкраїни, Нац. б-ка України ім. В. І.Вернадського. - К.: [б. и.], 2013. – 524с.
       Розглянуто генезу, історичні трансформації, сучасні проблеми та перспекти­ви розвитку ресурсів довідкової біографічної інформації - сукупностей документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо), систематизованих і впорядкованих для швидкого і зручного практичного використання з метою забезпечен­ня потреб суспільства у точних, достовірних історико-біографічних даних про діячів ми­нулого та відомостях про знаних сучасників, необхідних для функціонування сфер освіти й виховання, науки, культури, державного управління.
Проаналізовано теоретичний, науково-методичний та організаційний досвід їх нагро­мадження, систематизації, опрацювання та поширення, який має актуальне значення для розвитку біографічної інформаційної справи в Україні.
Увага зосереджена на досвіді формування друкованих і електронних ресурсів довідкової біографічної та біобібліографічної інформації в Україні та значенні його для роз­гортання інтегрованих, тематичних та регіональних ресурсів, місці і ролі бібліотечних уста­нов у нагромадженні, систематизації, опрацюванні і поширенні біографічної інформації.
Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів: професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010): пер. з англ./ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; наук. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2013. - 167 с. - (Програма "Українська книга").
   У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010)" подано інформацію про зміни, уведені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2010 році.
   Нові класи подано з їхнім описом, методичними вказівками, примітками, прикладами комбінування та посиланнями.
   Вилучені класи подано з посиланням на індекси, в які було перенесено текстові рубрики.
   Зміни в класах (формулюваннях рубрик, посиланнях, прикладах комбінування, примітках щодо галузі застосування або методичних вказівках щодо застосування) подано у вигляді виділеного тексту.
   Крім змін, у тексті виділено виправлені помилки, допущені у попередніх виданнях Універсальної десяткової класифікації українською мовою.
   Для зручності користування, орієнтування в таблицях і пошуку необхідних індексів створено Алфавітно-предметний покажчик до змін і доповнень до УДК (2010), розроблений співробітниками Книжкової палати України.
    
Енциклопедія сучасної України/ [І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України].  - К., 2013. - Т. 13: Киї - Кок.  -  712 с.
   Енциклопедія Сучасної України — перше багатомовне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У десятому томі подано 2759 гасел, 2269 чорно-білих та 353 кольорових ілюстрацій, 18 карт, 16 таблиць і 7 схем. В одинадцятому томі подано 2576 гасел, 2057 чорнобілих та 411 кольорових ілюстрацій, 13 карт, 14 таблиць і 3 схеми. У дванадцятому томі подано 2685 гасел, 2303 чорнобілі та 346 кольорових ілюстрацій, 16 карт, 3 таблиці і 1 схема. У тринадцятому томі подано 3032 статті, 2828 чорнобілих та 364 кольорові ілюстрації, 13 карт і 3 схеми. Розрахована на широке коло читачів.


РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 1960-1990: енциклопедичний довідник / передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. - 2-ге вид. - К.: Смолоскип, 2012. - 896 с. + 64 іл.
Енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960-1990» присвячений подіям, які почали розгортатися в Україні на початку 1960-х рр. і завершилися здобуттям незалежності 1991 р.
Видання охоплює проблематику національних і людських прав. У ньому окреслено феномен шістдесятництва, вітчизняного самвидаву, зародження дисидентського (правозахисного) руху. Довідник містить не лише біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, нефор­мальну пресу і правозахисні різномовні видання, а й детальну бібліографію творчості учасників руху опору, політв'язнів і репресованих, спогадів і статей, відгуків іноземної преси. Тут подано інформацію про діяльність підпільних груп в Україні, а також організацій і комітетів на захист українських політв'язнів у Західних країнах. Окрему увагу приділено репресіям радянської вла­ди. Низка статей стосується діяльності української діаспори, а також тих різнонаціональних діячів, які виступали на захист представників українського правозахисного руху, співпрацювали з ними й передавали український самвидав на Захід.
Видання є спільною працею колективу авторів, які були причетні до правозахисного руху в Україні та займалися його вивченням, досліджуючи архівні матеріали, які зберігаються в Музеї - архіві і документаційному центрі українського самвидаву при видавництві «Смолоскип» у Києві.
Це вже друге, доповнене видання довідника, що містить нові біографічні й тематичні статті. Водночас чимало попередніх статей збагачено додатковою інформацією, зокрема розширеною бібліографією.
Енциклопедичний довідник адресовано дослідникам, викладачам, студентам, широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією боротьби українського народу за Незалежність.

Поезія із - за ґрат : антологія / упоряд. Олена Голуб; передмова Людмили Тарнашинської. — К.: Смолоскип, 2012.- 872 с.
В антології зібрано поезії, створені в другій половині XX сто­ліття українцями - страдниками, які зазнали переслідувань радянської влади та перебували в ув'язненні.
Провідна тема видання - незламна внутрішня свобода, з якою ці мужні люди навіть за ґратами зоставалися вільними, незрівнянно вищими та сильнішими від системи, що їх поло­нила. Творчість допомагала їм вижити в нелюдських умовах, і вони вимушено продовжили традицію тюремної поезії, що в українській культурі нараховує не одну сотню літ.
Антологія зацікавить студентів, викладачів та всіх, кому не­байдужі щирі, вистраждані слова тих, хто за вірність Україні, товаришам і народові наважився віддати роки свого життя.

 Яків ФеофановичЧепіга (Зеленкевич) —видатний педагог, психолог,громадський діяч :біобібліогр. покажч. / НАПНУкраїни, ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. М., Айвазова А. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук, консультант і авт. вступ, ст. Березівська А. Д. ; наук;, ред.: Рогова П. І., Пономаренко А. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко А. О.]. — К. : Нілан-АТД, 2013. — 135, [8] с. — (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).
Дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» при­свячено Якову Феофановичу Чепізі (Зеленкевичу), українському вченому, педагогу, психологу, громадському діячу, фундатору української національної школи, таланови­тому методисту, автору понад 150 наукових праць, у т.ч. підручників для дітей і до­рослих, методичних посібників. У покажчику представлено бібліографію праць Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича), а також досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 1909-2013 pp. (усього 566 бібліографічних записів). Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих на­вчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково - педагогічною спадщи­ною Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича).

     Семен УстимовичГончаренко : біобібліогр.покажч. / НАПН України, ДНПБУкраїни ім.В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2013. — 195, [4] с. — (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 21). — На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.
Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» присвячено життю й науково-педагогічній діяльності Семена Устимовича Гончаренка (1928 - 2013), видатного вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, ака­деміка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 55 років його на­укової діяльності (1958 - 2013) — концепції, монографії, словники, довідники, підручники, навчальні й методичні посібники, автореферати дисертацій, тези доповідей і повідомлень, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах на­укових конференцій, публікації у фахових періодичних виданнях. Крім того, до покажчика увійшла література про життєвий шлях і наукові досягнення С. У. Гончаренка, а також наукова школа вченого. Видання адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям, студентам, учням шкіл і всім, хто цікавиться питаннями гуманітаризації шкільної освіти, методології педагогіки, навчання фізики в середній школі.

  Василь Рябий: грані літературної діяльності: рек. бібліогр. покажч. / Коломийське міськрайонне Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка ; [упоряд. В. Тороватова/. - Коломия, 2012. - 80 с.
Бібліографічний покажчик присвячений 40-річчю літературної діяльності відомого на Прикарпатті і в цілому на Україні поета, пись­менника і журналіста Василя Рябого.
До покажчика увійшли збірки поезій, в тому числі для дітей, по­етичні та прозові твори, які вийшли у світ на сторінках газет, жур­налів, альманахів, антологій та інших збірників. Також доповнюють багатогранну і оригінальну творчість В. Рябого публікації циклів ху­дожніх мініатюр «Круговерть зустрічей», «Мініатюри з натури», «Со­бача карма». Завершують бібліографічний покажчик розділи літера­турознавчої діяльності відомого майстра слова, присвячені дослід­женню творчості колег - літераторів і, насамкінець, матеріали про життя і творчість самого автора.
Друковані матеріали у розділах розташовані в алфавітному по­рядку.
Видання розраховане на викладачів, краєзнавців, літературо­знавців, студентів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться неординарною творчістю відомого поета і журналіста, лауреата бага­тьох літературних та журналістських премій.

Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) /НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к інформ. центрів - членів МААН .- К., 2014 .- 544 с.
Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору", організованої Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського (21-23 жовтня 2014 р.), які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Матеріали, представлені українськими та зарубіжними фахівцями, висвітлюють питання інтеграції і кооперації у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності, теоретичні і практичні аспекти формування та використання інформаційних ресурсів, зокрема рукописної та книжкової спадщини, інформаційно-аналітичної діяльності, розвитку нових форм обслуговування користувачів, трансформації системи бібліотечно-інформаційної освіти. Формування національного інформаційного простору представлено як головний напрям стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України.
Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікативної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.


Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського/ редкол.: О. С. Онишенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К., 2014.-Вип. 39.- 488 с.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких аналізується специфіка розвитку соціально-комунікаційної сфери суспільства на сучасному етапі, висвітлюються різні аспекти функціонування бібліотечних інституцій як впливових суб'єктів інформаційно-комунікаційної взаємодії, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, пов'язані із широким впровадженням у практику бібліотечної діяльності інтернет-технологій.
Окрему увагу приділено питанням формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі, особливостям продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві як інформаційній основі всіх видів суспільної діяльності, оптимізації інформа­ційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур з метою забезпечення належ­ного інформаційного супроводу процесів суспільного розвитку.
Видання орієнтоване на широке коло бібліотечних фахівців, насамперед тих, хто спеціалізується на формуванні електронних ресурсів бібліотек, структуризації та аналітичній обробці інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи та соціальних комунікацій.


Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : Т. І. Ківшар (гол. ред.) та ін. - К., 2013. - Вип. 10. — 532 с.
Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху ві­домих діячів науки, освіти та культури України.
Розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів виших навчаль­них закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєз­навців.

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект: монографія / Тетяна Гранчак; HAH України, Нац. б-ка Украї­ни ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - 184 с.
У монографії висвітлено участь бібліотек і їхніх інформаційно-аналітичних підроз­ділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвит­ком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умо­вах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прий­няття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб'єкта політичної комунікації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних техно­логій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.


Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери Ук­раїни: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. — К. : Академперіодика, 2014. — 362 с.
Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформа­ції бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990—2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тен­денції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери, аналізуються здобутки у галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності визначеного періоду, простежується генезис фахового уяв­лення шляхів розвитку вітчизняної бібліотечної системи, розглядаються стра­тегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується пер­спективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] /  JI. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - 212 с.
Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.
Видання орієнтоване на науковців і практиків у сфері наукових комунікацій та інфор­маційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблематикою.

Чуприна JI. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України: монографія / JI.Чуприна; наук.ред. В. М. Горовий; HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - 208 с.
У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет- інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання опе­ративної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-аналітичної дія­льності,                бібліотечно-інформаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які зацікавлені          цією проблемою.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / Ін-т історії України НАНУ, Нац. іст. б-ка України; наук. ред., авт. вступ, ст. Г. В. Боряк; упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, 3. X. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К., 2014. - 712 с.
 Національна історична бібліотека України репрезентує ювілейний сорок п'ятий випуск наукового бібліографічного покажчика "Історія України" за 2012 рік в АБІС ІРБІС 64. Пропонований посібник вводить у науковий обіг опублікований документальний масив з історії України за 2012 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій 2010-2012 років, які не було включено в попередні випуски покажчиків. Видання складається з передмови упорядників, вступної статті, шістнадцяти тематичних розділів, підрозділу авторефератів дисертацій, довідково-пошукового апатару, змісту.
Довідник стане у нагоді дослідникам, науковцям, викладачам, вчителям, аспірантам, студентам, учням, працівникам бібліотек, музеїв, краєзнавцям, фахівцям у галузі комунікаційно-інформаційних технологій, широкому читацькому загалу.Цю ілюстровану монографію відомого етнографа, що в повоєн­ний час жив у Німеччині, можна назвати справжньою енциклопеді­єю Гуцульщини. В книжці докладно висвітлюється походження українців Карпат - гуцулів та їхнього говору, особливості господа­рювання, народної архітектури, мистецтва, традиційних ремесел, звичаїв тощо. У кількох розділах розглядається відображення Гуцульщини в літературі та мистецтві. Подані бібліографічні мате­ріали про діячів та дослідників Гуцульщини.


Галькевич Т. Український друкований плакат 1950-1964 роківз фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. Вип. 1 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. - К., 2014. - 424 с. : іл.
  Каталог «Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» презентує понад 3800 назв українського друкованого пла­ката XX ст. Розкрито тематику та окреслено особливості розвитку цього виду мистецтва, його художньо-образної системи в умовах тогочасного соціокультурного простору.
  Для бібліотечних працівників, фахівців з мистецтвознавства, істориків, соціологів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Мусієнко Оксана Станіславівнаматеріали до біографії / [авт.-упоряд.: Н. Мусієнко за участі Н. Казаковоїбібліогр. ред. Н. Казакова]; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. К. Логос, 2014.-220 с.
Науково-довідкове бібліографічне видання «Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії» презентує науковий і твор­чий доробок відомого українського кінознавця і педагога за більш ніж півстоліття. Автор вступної статті культуролог і кінознавець В. Скуратівський. Автор-упорядник культуролог та кінознавець Н. Мусієнко. Стаття про президентство О. Мусієнко на фестива­лі «Кришталеві джерела» кінознавця та педагога В. Слободян, есей О. Мусієнко про подаровані книжки та дарувальників, додатки.
Видання розраховано на науковців, а також студентів, аспіран­тів кінознавчого та культурологічного профілю та всіх, хто цікавить­ся сучасними науковими розвідками з історії світового та українсько­го кіно.

Украинская Ахматовиана (1992-2001): библиогр. указ. / сост. ППоберезкина. - Toronto: Dep. of Slavic Iang. and Lit. : The Univ. of Toronto, 2013. - 144 с.  - Имен. указ.: с. 127-141. 
Библиографический указатель охватывает произведения Анны Ахматовой (1889-1966) и материалы, посвященные ее жизни и творчеству, которые были опубликованы в Украине с 1992 по 2001 год.
Наталія Черниш: бібліографічний покажчик/ уклад. Л.Дячишин.- Львів: Українська академія друкарства, 2014.- 108 с.- (Серія бібліографічних покажчиків).
 Бібліографічний покажчикмістить інформацію про видавничийдоробок та науково-педагогічнудіяльність кандидата філологічнихнаук, доцента, провідного викладачакафедри видавничої справи іредагування Української академіїдрукарства Наталії Іванівни Черниш.Видання має ювілейний характер і підготовлене з нагоди 35-річчя науково-педагогічної діяльності авторки. 
Для науковців, викладачів, що здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності “Видавнича справа та редагування”, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства та книжкової справи.   Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів(1918-1945 рр.) з фонду Дер­жавної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог /НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ;[упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. Н., Палійчук Р. І.; наук. консультант Сухомлинська О. В.наук. ред. Рогова П. І.]. К.:ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. — 376 с.

 До каталогу увійшли шкільні підручники та навчальні посібники українською, російською й іншими мовами1918-1945 рр. видання з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Теоретичні засади формування інтегрованого галузевого ін­формаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського».
Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарям і всім, хто цікавиться історією педагогічної науки й історією шкільного підручника.

Кривенко О.А. Енциклопедія нашого українознавства/О.А.Кривенко,В.В.Павлів; худож.-оформ. Л.П.Вировець.- 3-е вид., перероб. і доп.- Харків: Фоліо, 2012.- 144 с. 
Ще у далеких 90-х у журналістів Олександра Кривенка та Володимира Павліва, що працювали у телепроекті "Вікна-новини", з'явилася ідея написати книжку про людей, яких вони знали, про події, учасниками і свідками яких були, про свої радощі і печалі, мрії і фантазії. І хоч автори трактували свою книжечку як дуже особисту, вона знайшла свого вдячного читача і навіть стала культовою у певних колах. Перше видання- "Слово і комерція" (Львів, 1997). Друге видання- "Дух і літера" (Київ, 2003). Третє видання- "Фоліо" (Харків, 2012).
Проект"Україна". Галерея національних героїв/авт.-упор.А.Ю.Хорошевський; худож.-оформ. Ю.Ю.Романіка.- Харків: Фоліо, 2012.- 410 с. 
У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особистостей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т.Шевченка, Г.Сковороди, М.Башкирцевої, Є. та Ю.Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають в тіні,- І.Паскевича, І.Гудовича, Г.Гамова, І.Буяльського. А між тим вони неабияк сприяли розвитку науки, культури, були великими фахівцями військової справи, отже своє місце в "Галереї національних героїв" займають по праву.

  Стрижак В.М. УСЕ.Всесвітня історія: навчально-довідковий посібник/ В.М.Стрижак, В.Ю.Мітягін;за ред.А.Ю.Мартинова.-Київ.: Національний книжковий проект, 2010.- 672 с.
Пропонований посібник являє собою стислий огляд подій всесвітньої історії з найдавніших часів до сьогодення. Матеріал подано у зручній та доступній формі хронологічних таблиць з короткими коментарями. Також кожна глава містить вступну та заключну статті, у яких надаються найважливіші загальні відомості щодо певного періоду розвитку країн та народів та розкривається історичне значення описаних подій.
Для школярів, студентів, вчителів та всіх, хто цікавиться історією.


100 великих українців/ Н.В.Астапенко [та ін.].- Київ.:Видавництво Арій, 2011.- 496 с.: іл..- (100 великих).
Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів, історичних портретів видатних наших земляків, представників найрізноманітніших верств суспільства- мислителів, письменників, учених, митців, громадських, релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж віків творилася українська культура, формувався світогляд української нації.
Призначена для широкого читацького загалу, передусім тих, хто цікавиться історією, учнівської та студентської молоді.


 Івченко А.С. Україна=Ukraine: [путівник]/А.С.Івченко.- 2-е вид.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 224 с.: іл., фот.
Путівник областями України.
Матеріал подається українською та англійською мовами.

 Замки, фортеці, палаци України: авт.-уклад.: Ю.С.Воронцова, О.М.Бєліков.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.- 192 с.: фот.
До книги увійшли найцікавіші фортеці, замки і палаци України, споруди різних епох і архітектурних стилів. Частину з них перетворено на музеї та санаторії, інші чекають своєї долі, а від деяких залишилися тільки стіни й вежі. А проте всі вони цікаві, унікальні й варті відвідання.
Матеріал подається українською та англійською мовами.

Дубічинський В.В. Українська мова. Сучасний довідник.Орфографія,стилістика, граматика,пунктуація, словники/ В.В.Дубічинський.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011.- 544 с.: іл.
У пропонованому довіднику розглянуто найактуальніші питання українського слововживання та мовленнєвої культури. Особлива увага приділяється складним випадкам (орфографічним, граматичним, лексичним, синтаксичним) українського слововживання, правилам укладання ділових документів. Окремі частини оформлено за словниковими нормами.
 Універсальний словник української лексики. Синоніми,антоніми,омоніми/уклад.: Л.І.Нечволод, В.І.Бездітко, В.В.Паращич.- Харків: Торсінг плюс, 2011.- 768 с. 
Пропонований словник складається з трьох частин: словників синонімів, антонімів, омонімів.
Кожна частина словника супроводжується описом структури словникових статей.
Універсальний словник адресований філологам, лінгвістам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учительському й учнівському загалу, викладачам вузів, студентам, спеціалістам широкого профілю, насамперед, письменникам, журналістам, перекладачам, і всім, хто не байдужий до багатства і краси українського слова.

 Дорошенко Т.С. Словник труднощів української мови/Т.С.Дорошенко.-Харків:Торсінг плюс, 2012.- 656 с.: табл.
У словнику зібрані найбільш складні у вживанні слова. Пояснюється правопис слів, особливості наголошення, словотворення, подається граматична та стилістична характеристка слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування.
У виданні окреслено зміни слів при вживанні паралельних закінчень іменників II відміни у родовому відмінку, подано відмінювання прізвищ, імен, по батькові, числівників. Окремо наводиться утворення кличного відмінка імен та по батькові.
Книга також містить "Словник релігійних термінів", в якому подається тлумачення основних релігійних та церковних понять.
Видання призначене для учнів, вчителів, студентів і всіх, хто цікавиться мовними питаннями.

  Сучасний український правопис: практичний довідник/уклад.О.Г.Попко.-Харків: ФОП Співак Т.К., 2013.- 192 с.
Пропонований практичний довідник надасть можливість узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання правил українського правопису, а також допоможе долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій, зовнішнього оцінювання й вступу до вищого навчального закладу.
Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику також подані й практичні завдання для вироблення й закріплення навичок грамотного письма, засвоєння складних випадків правопису.
Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів вищих навчальних закладів.


Сучасний фразеологічний словник української мови/А.П.Ярещенко[та ін.].-Харків: Торсінг плюс, 2014.- 640 с.
Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. У ньому простежується граматичне використання, специфіка й сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. Їх значення ілюструються цитатним матеріалом, який у більшості раніше не використовувався. До деяких статей наводяться синоніми, антоніми та етимологічні довідки.
Словник адресовано широкому колу читачів.


  

Дорошенко Т.С. Великий комплексний словник української мови/Т.С.Дорошенко.- Харків:Торсінг плюс,2009.-768 с.
Вперше в історії української лексикографії словниковий матеріал дозволив комплексно охопити слово як одиницю мови, вповні розкрити мовне багатство української мови. До опорних слів дібраний матеріал з низки розділів української мовознавчої науки- граматики, етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексикології (тлумачення, синонімія, антонімія, омонімія, паронімія) та фразеології. Крім того, кожна словникова стання містить переклад слова російською мовою. Видання має додаток- "Словник термінів", де вміщено загальновживану термінологію з різних галузей знань (математики, фізики, хімії, біології, географії). 
Словник стане у нагоді для всіх, хто цікавиться мовними питаннями.


Адвокати і правники - діячі Легіону Українських січових стрільців: біографічний альбом / упоряд. І. Б. Василик, О. С. Лугова, Б. В. Луговий. - К.: КВІЦ, 2015. - 160 с.: іл.

У книзі представлено імена адвокатів, правників та студентів права, які брали участь у створенні, формуванні та діяльності професійної української армії - Легіону Українських січових стрільців. Подано спогади адвокатів і правників - учасників відомих боїв, відтворено стрілецькі пісні, які увійшли до національної пісенної спадщини України.
Для науковців, студентів, адвокатів, юристів, краєзнавців, а також усіх, кого цікавить історичний шлях України до своєї Незалежності.


Горовий В.М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації: монографія / В.М. Горовий ; відп. ред. О.С. Онищенко ; HAH України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 332 с.
У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі розвитку сус­пільства.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, які цікавляться даною проблемою.
  
Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Г.В. Волинська, Л.А. Кухар ; авт. нарису В. Є. Панченко ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. -К., 2015.-288 с.
Біобібліографічний покажчик «Ліна Костенко» присвячений відомій українській поетесі, перекладачеві, кіносценаристу, драматургу - Ліні Василівні Костенко.
Покажчик містить літературознавчий нарис В. Є. Панченка і фрагменти праць видатних діячів культури і літератури, присвячені творчій біографії поетки, а також бібліографію творів Л. В. Костенко і літературу про неї.
Видання розраховано на широке коло науковців і спеціалістів: філологів (мовознавців, літературознавців, компаративістів), культурологів, учителів-словесників, працівників бібліотечних закладів та інформаційних служб, а також стане у пригоді читачам, які цікавляться творчістю Л. В. Костенко та перейма­ються проблемами культури, літератури і духовного життя. 


Засновники кафедр- корифеї науки Буковинського державного медичного університету: до 70-річчя заснування БДМУ та наукової бібліотеки університету: біобібліографічний покажчик/ укладачі: Єнькова Л.Д., Жук Н.Р., Задерей С.І., Третяк В.Ю., Цимбал В.І. .- Чернівці, 2015.- 311 с.
Даний біобібліографічний покажчик «Корифеї науки—засновники ка­федр БДМУ» є продовженням пошуку непересічних особистостей, які зна­ходилися біля витоків створення наукових шкіл та перспективних напрямів розвитку медичної науки на Буковині вже після створення у Чернівцях ме­дичного інституту.
Біографії особистостей, що включені до цього покажчика, становлять важливий цінний матеріал, який допомагає зрозуміти конкретний період розвитку медицини та охорони здоров'я краю.
До покажчика увійшли відомості про 32 корифеїв медицини, які були засновниками кафедр, створили свої школи і мали своїх учнів - послідов­ників. Всі вони - гордість не тільки краю, але й усієї країни.


 Тарас Шевченко — поет, художник, мислитель: (з матеріалів газети „Буковина") : бібліогр. покажч. / уклад. : Т.Д. Мурашевич, Ю.І. Калуш; наук. ред. М.Б. Зушман. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 104 с.
Бібліографічний покажчик містить матеріали з буковинського шевченкознавства зі шпальт газети „Буковина" 1885-2013 рр.
Бібліографічний покажчик стане у нагоді науковцям, журналістам, мистецтвознавцям, викладачам, учителям, студентам, краєзнавцям, працівникам бібліотек, архівів та всім, хто цікавиться питанням буковинського шевченкознавства.
Богдан Горинь: [відомий укр. письменник, мистецтвознавець, громад. та політ. діяч]: біобібліогр. покажчик. 1960-2015 / [уклад.: Горинь О.І. та ін.; наук. ред. Негрейчук І.О.; передм. Зайцев Ю.Д.]; Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Нац. парлам. б-ка України.- Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015.- 160 с., іл.- (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 16). 
У біобібліографічному покажчику подано творчий до­робок відомого українського письменника, мистец­твознавця, громадського та політичного діяча, на­родного депутата Верховної Ради України двох де­мократичних скликань (1990-1994), (1994-1998) Бог­дана Миколайовича Гориня та літературу про нього. Покажчик розрахований на літературознавців, мистец­твознавців, політологів, викладачів та студентів гумані­тарного профілю, бібліотекарів.


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні : до 140-річчя від дня заснування: бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, Н. І. Горюнова, Н. І. Ткач, В. І. Ряба ; наук. ред. і автор вступ. ст. Т. В. Марусик. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 512 с.
Бібліографічний покажчик відображає діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в період незалежності України.
Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться історією і діяльністю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. / авт.- уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, Н.М. Швець ; HAH України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУВ, 2014. - 436 с.
    Каталог «Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п'ять допоміжних покажчиків - іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917-1920 pp.
  Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси. 

Pintilie E. Crai nou (1989-1991): bibliografie/ Elena Pintilei, Adriana Chindris.- Suceava: Editura George Tofan, 2015 Niculica A. Revista Bucovinei: (Bucuresti, 1916; Cernauti, 1942- Timisoara, 1945): bibliografie / Alis E. Niculica, Vasile I. Schipor.- Suceava: Editura George Tofan, 2015.

Национальный Реестр Рекордов Украины 2014: сборник рекордов/ С. Н. Згонник, В.В.Щербачев.- К. : Национальный Реестр Рекордов , 2013.- 120 с.:ил.

Национальный Реестр Рекордов содержит информацию о достижениях, рекордах украинских граждан и украинских компаний во всех отраслях человеческой деятельности: культуре, образовании, хозяйстве, спорте и пр. и другие интересные факты. Книга рассчитана на широкий круг читателей.Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни, нормативні документи: навчальний посібник-довідник / укл.: Б. Білецький, О. Добржанський. - Чернівці: Технодрук, 2010. - 380 с.
У посібнику-довіднику розкрито зміст багатьох категорій, понять, термінів, які широко вживаються в сучасному наукознавстві. Наведені найважливіші нормативні документи для підготовки наукових кадрів та написання науково-дослідних робіт.
Видання розраховане на студентів-магістрантів, аспірантів, викладачів, наукових працівників - усіх, хто причетний до наукової діяльності в галузі гуманітарних наук.


Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті: навч.-метод. посібник / укл. : Я.Б.Зорій, І.О.Ячнюк, Ю.Б.Ячнюк - Чернівці: Чернів. нац. унів., 2014.-120 с.

У посібнику розглядаються питання наукового дослідження, його методологічні основи, подано характеристику педагогічного експерименту, спостереження, опитування та тестування; розглядається методика науково-педагогічних досліджень, методи і форми їх проведення, правила підготовки й написання наукових праць (курсової, дипломної та магістерської робіт), а також використання математико- статистичного методу у дослідженнях з фізичної культури і спорту


Організація та методика масової фізичної культури: навчально-методичний посібник / укладач А. В. Гакман. - Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 180 с.
    У посібнику висвітлено особливості професійної діяльності організатора масової фізичної культури та основи організації та методики масової фізичної культури у різних сферах суспільства. 
   Для студентів, викладачів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту.
Публічне адміністрування угалузі спорту: монографія / В. К. Колпаков [та ін.]. - Чернівці: ЧНУ, 2010. - 208 с.
У монографії на основі аналізу чинного законодавства та здобутків адміністративно-правової науки розкриваються загальнотеоретичні положення спорту як об'єкта правового регулювання, визначаються мета, завдання, принципи, суб'єкти, форми, методи управління у сфері спорту, їх класифікація й аналіз, пропонуються шляхи удосконалення організаційно-правового регулювання у галузі спорту.
Для викладачів, студентів, аспірантів, здобувачів, курсантів й слухачів. Може стати у пригоді науковцям, суддям, адвокатам, працівникам інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Велика сучасна енциклопеція: у 10 т.: Т. 2. Б-Г / уклад. А. С. Івченко.- Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012.- 352 с.: іл.
Це універсальне довідкове видання віддзеркалює всі сфери сучасного знання. В енциклопедії висвітлені найактуальніші питання природничих, точних і суспільно-гуманітарних наук, як-от: астрономія, фізика, хімія, математика, географія, біологія, економіка, філософія, філологія, всесвітня історія, історія релігії та мистецтва... Кожна з цих галузей представлена в основних термінах і персоналіях. Близько 7000 статей присвячено українській історії, культурі, спорту й реаліям сьогодення. На додачу до текстового матеріалу наводяться численні ілюстрації та мапи.
Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. І. І. Сметана.- Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012.- 416 с.: іл .
Енциклопедія охоплює широкий пласт культури українського народу: побут, страви та напої, основні промисли й види дозвілля, традиційний одяг, взуття і прикраси із різних куточків нашої країни. На цих ілюстрованих сторінках оживають звичаї та обряди минувшини, найшанованіші свята, традиційна музика та пісні, що передавалися із покоління в покоління та стали невід'ємною частиною життя українців.СеверинюкВ.М. Тематичний словник популярних українських прислів'їв та приказок з коментарями / В.М. Северинюк. — Вид. 3-тє, допоп. і перероб. - Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014.- 176 с.
 Структура словника тематична. Він має 16 розділів, визначених відповідно до головних сфер життєдіяльності людини — духовно-куль­турної, економічної, соціальної, суспільно-політичної. Прислів'я та приказки згруповано за різними значеннями, що пов'язані з людською індивідуальністю, звичками, рисами характеру, особистим та колектив­ним досвідом, моральністю, освітою, соціальними цінностями, трудовою діяльністю, родинними зв'язками, історичною пам'яттю, релігією тощо.
 Словник розрахований на широке коло читачів, представників різ­номанітних соціальних верств і професій: студентів та учнів, викладачів, підприємців, політиків, чиновників, митців та усіх небайдужих до народ­ної мудрості, образного мислення та українського слова

Різників О.   Одноримки. Словник омонімів та схожословів / О.Різників. —Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Тернопіль: Богдан, 2011. — 408 с. 
Ця книжка — словник омонімів та омонімічних форм — схожих слів, слів-близнят, «обоє рябоє» за вимовою та написанням, але відмінних за значенням.   Проілюстровано схожослови одноримками — віршиками-мініатюрами з омонімічними римами.
Лексичні омоніми, здебільшого, взяті з 11-томного Словника української мови, складають чи не менше половини поданих тут схожословів. Решта — слова, які стають схожими, омонімічними, при словозмінах, власне омофонами, омоформами... Охоплено максимум схожих слів, вживаних в українській мові.
Амплітуда змісту одноримок обмежена омонімічною римою, але досить широка — серйозне, поважне, жартівливе, смішне, каламбури, гра слів, а то й просто ілюстрація схожословів.
Адресується школярам, студентам, широкому колу читачів, передусім шанувальникам рідної мови.

Вусик О.С. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд/ О.С. Вусик; за ред. докт. філолог. наук, проф. А.М.Поповського .- Вид. 2-ге, допов.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2013.- 576 с.
Словник містить різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Це плід багаторічної праці автора-письменника.
Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-словесників, учнівську та студентську молодь, усіх, хто небайдужий до розвитку рідної мови.
Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови: понад 23 000 слів/ С.І.Головащук.- Київ: Наукова думка, 2008.- 288 с.
У словнику вміщено слова української мови, складені з двох або кількох компонентів, у написанні яких нерідко трапляються правописні помилки.
Розраховано на працівників редакцій і видавництв, кореспондентів, службовців державних та інших установ, студентів і учнів, учителів, а також усіх, хто дбає про чистоту й грамотність їхніх друкованих і писаних текстів.
Словник рекреаційних термінів / укладач С.С.Бєляєва.- Київ: ВЦ "Академія", 2011.- 184 с. (Серія "Nota bene").
У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів, організації туризму та відпочинку людей.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері охорони природи, туриз­му, екологічного права, й усім, хто переймається рекреа­ційною проблематикою.
Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І.Л.Михайлин.- Київ: Академвидав, 2013.- 320 с.- (Серія "Nota bene").
У словнику-довіднику на рівні досягнень сучасної гуманітарної науки розкрито значення важливих термінів, що характеризують традиційні явища журналістики та сучасний стан розвитку інформаційної галузі, висвітлюють етичні та правові засади діяльності ЗМІ, сучасну медіа-жанрологію, а також процес інформаційної та публіцистичної творчості, політику Української держави в інформаційній сфері.
Розраховано на журналістів, студентів і викладачів журналістики, урядовців, усіх, хто працює у сфері інформації або цікавиться різноманітними аспектами її функціонування.

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник: навч. посібник/ Ю. О. Приходько, В.І.Юрченко.- Київ: Каравела, 2012.- 328 с.
У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.
Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності "Психологія", "Практична психологія", а також  майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою.
Історія філософії: словник/ за заг. ред. д.ф.н., проф. В.І.Ярошовця.- 2-ге вид., перероб.- Київ: Знання України, 2012.- 1087 с.
У словнику розглядаються основні етапи історико-філософського розвитку, процес становлення різноманітних напрямів, течій, шкіл. Важливе місце приділяється парадигмальному характеру історико-філософського знання. Словник нараховує близько 1000 статей, які присвячені основним персоналіям, працям, напрямкам, що характеризують окремі історико-філософські періоди, а також базовим поняттям, необхідним для розуміння тих чи інших філософських систем, концепцій, теорій.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, всім тим, хто цікавиться проблемами філософії та історії філософії.
Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей: у 3-х томах / наук. керівники проекту Б.Кассен, К. Сігов; пер. з франц. - Київ: Дух і Літера
Т. 1.- 2011.- 576 с.
Т. 2.- 2011.- 488 с.
Т. 3.- 2013.- 328 с.
Перед Вами українська версія унікального витвору європейських дослідників. Це перша в історії філософії спроба зібрати разом неперекладності - такі філософські слова і словосполучення, переклад яких з однієї мови на іншу створює певні проблеми, Існує два шляхи вирішення цих проблем: «вибрати одну домінуючу мову - "глобалізовану" англо-американську - і віднині спілкуватися нею; або ж зробити ставку на підтримання плюралізму, щоразу підкреслюючи сенс та важливість відмінностей, що є єдиним способом реально полегшити спілкування між мовами та культурами. "Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей" базується саме на другій точці зору. (...) Те, що йдеться про неперекладності, аж ніяк не означає, що ці терміни, вислови, синтаксичні та граматичні звороти ніколи не перекладалися або не можуть бути перекладені, радше неперекладним є те, що постійно продовжують (не) перекладати» (Барбара Кассен).

Павло Муравський- легенда українського хорового співу : (до 100-річчя від дня народження видатного хорового диригента, Героя України)  : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; уклад.: О. Кізян, Л. Борисенко ; авт. вступ ст. Н. Гнатюк ; авт. телепередач на дисках Г. Секрет ; ред.: С. Лавренюк, П. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. Морозова. - Вінниця, 2014. - 116 с.
Біобібліографічний покажчик присвячений видатному українському хоровому диригенту, педагогу, Герою України, лауреату Національної премії ім. Тараса Шевченка, народному артисту, професору Київської консерваторії, почесному академіку Академії мистецтв України, нашому землякові Павлу Івановичу Муравському, якому 30 липня 2014 р. виповнюється 100 років від дня народження.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він стане у нагоді музикознавцям, викладачам музичних шкіл, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, всім, хто досліджує або цікавиться життям і творчістю видатних особистостей України та вінницького краю.

Родина Косачів і Поділля: Літературно-краєзнавче дослідження / Вінниц. обл. держ. адмін.; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін.; ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; Держ. архів Вінниц. обл.; підгот. К.В.Завальнюк, І.М.Журавлівський, Т.В.Стецюк; бібліогр. список "Поділля у долі видатної родини" Т.В.Котуз; авт. ред.:відп. за вип. Н.І.Морозова .- Вінниця: ДП"Державна картографічна фабрика", 2011.- 104 с.
Літературно-краєзнавче дослідження присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв'язкам з культурними та освітніми діячами нашого краю. Воно відкриває нові сторінки в біографії славетної родини Лесі Українки на подільській землі.
Книга, на думку авторів, буде представляти значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх хто цікавиться минулим рідного краю.

Подолинний А.М. Тарас Шевченко і Вінниччина: іменний слов­ник / А.М.Подолинний; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва .- Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012- 104 с.
Іменний словник «Тарас Шевченко і Вінниччина» приурочений до 200-річчя від дня народження великого поета. Його мета: показати внесок науковців і мит­ців Вінниччини до загальноукраїнської Шевченкіани. Хоча це видання не може до­рівнювати за своїм значенням «Шевченківському словнику» 1977 року і тим більше новому, підготовленому до наступного ювілею, заперечувати просвітню і науково-краєзнавчу потребу в ньому було б несправедливо. Адже він містить низку імен, яких немає у виданні 1977 року і не буде, напевно, в новому з різних причин. Крім нових імен, словник подає й нові факти та подробиці, цікаві з наукового погляду, проливає додаткове світло на вже відомі явища і постаті, привертає увагу до певних обставин, оцінок тощо.
Готуючи цю працю, автор усвідомлював, що видання такого типу творять колективи відповідних фахівців, але сталося інакше і він пропонує читачам, а, точ­ніше кажучи, користувачам цієї книжки, первісний конспект задуму, сподіваючись, що в майбутньому він стане основою колективного видання.
Чи є ще десь у світі поет, який відіграв таку важливу мистецьку та історичну роль в історії свого народу, як Тарас Шевченко? У цьому виданні, надіємося, можна буде знайти відповідь на це та інші запитання. Воно допоможе вінничанам, та й не лише їм, глибше і повніше відчути доленосне значення Тараса Шевченка для кож­ного з нас на наших «малих батьківщинах» у великій Батьківщині-Україні.


Методика організації і проведення тренінгів в соціальній роботі: навчальний посібник / укл. Наталія Куб'як, Тетяна Шоліна. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. , 2016. - 140 с.
Запропоноване видання являє собою інтегрований навчальний посібник, що містить матеріали присвячені теоретичним, методичним та практичним аспектам проведення тренінгів. Зокрема розглядається специфіка організації та проведення освітніх (просвітницьких) тренінгів в соціальній роботі та діяльності соціального педагога.
Посібник стане в пригоді студентам напрямів підготовки «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», викладачам вищих навчальних закладів, педагогам-практикам та працівникам соціальної сфери.


Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т. 1: А-І / Євген Онацький; упоряд., наук. ред., передм. С. Білокінь.- Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2016.- 576 с.: портр. 
"Українська мала енциклопедія"- авторський твір професора Євгена Онацького. У ньому потрактовано теми переважно суспільних наук, оскільки вони торкаються проблем української духовної культури - етики, регігії, суспільної психології і філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури. У першому томі подано 1910 статей.
Енциклопедія розрахована на широке коло читачів.


Сліпушко О. М. Україна: енциклопедичний словник / О. М. Сліпушко .- Київ: Аконіт, 2008.- 768 с.
  Енциклопедичний словник"Україна" містить терміни, поняття,назви, імена з історії, географії,літератури, економіки, фінансів,мистецтва, культури, політики та інших сфер життя, котрі стосуютьсябуття українського народу протягом XXXI століть. До складу видання введено ті терміни, назви, поняття, імена, котрі дають змогу представити цілісний образ України як держави з багатими історичними та культурними традиціями, а також репрезентують її географію, економіку, політичне життя. Також видання містить низку імен видатних діячів України з різних сфер життя від X до XXI століття.
Головна мета енциклопедичного словника "Україна" — представити історичне минуле і сучасне Української держави. Галузі "історія", "література", "географія", "біологія" укладено відповідно до існуючих навчальних програм середніх і вищих навчальних закладів України. Галузі "економіка", "фінанси", "політика" укладено відповідно до сучасних умов, аби представити політичний і фінансово-економічний розвиток України на сучасному етапі.
   Енциклопедичний словник "Україна" розрахований на широке коло читачів. У ньому враховано кращі традиції укладання енциклопедій, тлумачних словників, галузевих довідників. 

Береза Т. Мова - не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений.- Львів: Апріорі, 2016.- 664 с.
Сучасний словник гарної української мови «Мова - не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.
 Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій івидавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.


Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. –
Київ, 2016. – 944 с.Соціокультурні механізми
У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською та іншими мовами. На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.


Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 349 с. 
Видання є результатом наукового дослідження книг із рідкісних видань відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У каталозі вперше представлено зображення та описи екслібрисів різних видів, які засвідчують власність приватних осіб або різних приватних і державних установ на книги, які нині входять до названої колекції. Вперше презентовано описи книжкових знаків книгарень, книжкових складів, палітурних майстерень та інших подібних закладів, власники яких у різний час мали стосунок до примірників колекції. Хронологічно каталог охоплює книжкові знаки XVII-XX, переважно ХІХ-початку ХХ ст. Знаки розподілено на шість розділів і подано за іменами власників чи назвами установ-власників у алфавітному порядку. Описи книжкових знаків супроводжуються даними про власника та його бібліотеку, інформацією про книги, на яких цей знак міститься.
Каталог призначений книгознавцям, бібліотекарям, бібліотекознавцям, бібліографам, мистецтвознавцям, бібліофілам, антикварам, колекціонерам книжкових знаків.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.]; відп. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ, 2017. - Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології. - 528 с. 
До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування. Розкрито особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій та розвитку сучасних інформаційних центрів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як фактора еволюції соціально-політичних відносин.  
  Розвиток бібліотечних установ розглянуто в контексті національної інформаційної політики в умовах побудови інформаційного суспільства, акцентовано увагу на участі бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів у налагодженні корпоративної взаємодії для побудови інтелектуального підґрунтя суспільного поступу, на урізноманітненні напрямів діяльності бібліотек.  Висвітлено участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної суспільної взаємодії в електронному середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри, напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа, нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.  Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, усім, хто виявляє зацікавлення проблемами інформатизації.     
БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-ка України, Рада дир. б-ка та інформ. центрів - членів МААН. - Київ, 2017. - 640 с.                                   Збірник містить матеріали міжнардної наукової конференції "БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек", організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (3-5 жовтня 2017 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як важливого чинника прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України, місця і ролі наукових бібліотек у соціокомунікативних процесах сучасності.
Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлені теоретичні та прикладні аспекти реалізації стратегічно важливих завдань та локальних проектів розвитку наукових бібліотек, зокрема на основі поглиблення інтеграційних процесів бібліотек ізх закладами науки, освіти та культури; розглянуті питання наукового, методичного та технологічного забезпечення формування і розбудови електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, атрибуції та експертизи рукописної та книжкової спадщини, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, упровадження міжнародних стандартів, збереження бібліотечних фондів. Представлено результати науково-історичних розвідок, аналізу сучасних тенденцій та перспектив розвитку національної бібліографії та біографіки.
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

Черниш Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи /
Н. І. Черниш. - Львів : Піраміда, 2018. - 348 с.

Досліджено основні етапи становлення й розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів.Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 228 с.

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик ії нейтралізації.Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд. С. В.  Старовойт [та ін.]. - Київ, 2017. - 772 с.

У путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернацького і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - Киев, 2000 - .
Вып. 14. - 2017. - 244 с.

Авторы статей данного выпуска, опираясь на итоги проведенных исследований, практический опыт реализации научных проектов, представляют достижения библиотек национальных академий наук. Особое внимание уделено роли библиометрии в системе социальных коммуникаций, развитию информационных и телекоммуникационных технологий, инновационным аспектам организации доступа к информации в научной библиотеке.


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров.   - Киев, 2000 - .
Вып. 12 / ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас. - 2014. - 370 с.


Двенадцатый выпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки, как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научных исследований библиотек,  рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - Киев, 2000 - .Вып. 15. - 2017. - 204 с.

В данном выпуске сборника содержатся материалы, представленные спецыалистами академических библиотек Азербайджана, Беларуси, России, Украины. В статья сборника рассматриваются пути совершенствования информационного обеспечения научных исследований. Большой раздел посвящен современным проблемам каталогизации и систематизации.


Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архівних та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ, 1993 - .Вип. 21. - 2017. - 592 с.


Черговий випуск збірника, репрезентуючи новітні студії з археографії, джерелознавства, архівознавства, книгознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, залучає до широкого наукового загалу дослідження вітчизняних учених з рукописної та книжкової спадщини України. Зокрема, як джерело вивчення київської агіографії ХVII ст.


Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 296 с.

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов'язані з утвердженням інформаційного суспільства в глобалізованому світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізються можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього протистояння.

Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII - XX століть [Образотворчий матеріал] : каталог / Лариса. Купчинська ; Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника, Від-ня "Палац мистецтв ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів". - Львів, 2011. - 316 с.

Каталог містить коротку передмову, 62 біографічних довідки про художників, що працювали в Україні та поза її межами у XVIII - XX ст., їх міркування про мистецтво і висловлювання дослідників про творчість митців, репродукції творів колекції у повному обсязі та вибрану бібліографію. У книжці подано важливу науково-довідкову й ілюстративну інформацію українською й англійською мовами, підготовлену з урахуванням великої джерельної бази, яка недостатньо висвітлена в історії української  культури.Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК. ББК станом на 1997 р., УДК - на 2011 р.  / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 84 с.
Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК розроблено на основі Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою та Універсальної десяткової класифікації станом на 2011 р. українською мовою.

Таблиця налічує близько 1200 основних класифікаційних рубрик, 77 рубрик з Таблиць типових ділень та понад 80 прикладів до них.


Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК. УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р.  / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 72 с.
Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК розроблено на основі Універсальної десяткової класифікації станом на 2011 р. українською мовою та Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою.
Таблиця налічує близько 1200 основних класифікаційних рубрик та близько 60 прикладів до них.
Палеха Ю. І. Стандартизація в документально-нформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПНВЗ "Європейський університет". - Київ : Ліра-К, 2018. - 220 с.

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.


Місцеве самоврядування: словник-довідник : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технолог. н-т. - Київ : Кондор, 2017. - 182 с.

Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та звя'зки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових місцевого самоврядування та відповідних морфологічних моделей.

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик (зведений)  / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". Київ : Кн. палата України,
 2017. - 904 с. 

Цей алфавітно-предметний покажчик (зведений) випущено до видання, яке містить еталонні таблиці УДК українською мовою зі змінами і доповненнями за 2007-2011 рр. Покажчик налічує більше 88 тис. рубрик.

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік)  / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - Київ : Кн. палата України, 2017. - 1096 с.

Видання містить еталонні таблиці Універсальної десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 2007-2011 рр.
Призначено фахівцям для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах України.


Петрушенко В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції  : для студвищих навчзакл. / В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 352 с.
Філософський словник являє собою авторську редакцію та інтерпретацію вихідних філософських понять і термінів, що подаються на основі сучасних підходів та існуючих взірців. Він призначений для всіх, хто зацікавлений у філософській обізнаності, проте перш за все - для студентів вищих навчальних закладів України, особливо для тих, хто вивчає курс філософії самостійно.


Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / за заг. ред. В. Сергійчука. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. - 712 с.
У пропонованій книзі - розповіді про вихідців з України, які з початку заснування Санкт-Петербурга брали активну участь не тільки у будівництві міста, а й створенні його архітектурних ансамблів, збагачували культуру й мистецтво, робили великі наукові відкриття.
Андріїшин С. Коломия. 1939-1941. Короткий аналіз суспільно-політичних взаємин на Коломийщині / Степан Андріїшин. - 2-е вид., допов. - Коломия : Вік, 2013. - 488 с.

У запропонованому дослідженні "Коломия, 1939-1941" відомий краєзнавець Степан Андріїшин розкриває найтрагічніший період історії славного українського міста Коломиї на Івано-Франківщині. Книжка зацікавить і вразить шанувальників історичної правди, вчителів, науковців і політиків.
Національна академія наук України. 1918-2008 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського ; гол. ред. Б. Є. Патон. - Київ, 2008. - 624 с.

У книзі викладено історію Національної академії наук України від дня заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності академічної моделі В. І. Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну практику, ролі Академії як основи національної наукової системи.Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики  / Т. Ю. Гранчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - 324 с.

У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліотечних установ та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державотворчої інформаційної політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння.


Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад. Ю. А. Мицик [та ін.]. - Київ, 2011. - 560 с.

У виданні представлена публікація 318 актових документів XVI-XVIII ст. з унікальної збірки "книги-архіву" Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936)  / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2015. - 688 с.

Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам'ять про УНІК та його співробітників.
Немає коментарів:

Дописати коментар