В записник бібліографа

  Зелінська Н.Про бібліографію - майже...для кожного/Надія Зелінська //Науковий світ.-2011.-№ 9-10.- С.18
  Рец.на кн.:Женченко М.Загальна і спеціальна бібліографія:навч. посіб. / Марина Женченко.-К.:Жнець,2011.- 255 с.
... Марина Женченко адресує книжку насамперед студентам- майбутнім редакторам і журналістам, і саме тому- як і належить серйозному посібникові- подає ключові теми навчальної програми, що розкривають сутність бібліографії як виду діяльності, історичні й типологічні аспекти її функціонування, організаційну структуру (розділи "Основи теорії бібліографії" та "Організація бібліографічної діяльності в Україні"). Воднораз останній розділ посібника "Методика бібліографічної діяльності", як і обидва додатки з численними прикладами, напевно, зацікавлять не лише тих, хто навчається удосконалювати твори інших, а й цих "інших", а також і вже чинних редакторів-практиків, котрі не завжди встигають стежити за новаціями в бібліографії.
   Подаючи конкретні рекомендації щодо оформлення бібліографічних елементів різних типів видань, описи окремих видів документів, методики анотування, реферування, індексування, укладання й редагування бібліографічних матеріалів тощо, авторка, по суті, виходить за межі власне навчального видання, надаючи йому виразних рис вичерпного довідника чи порадника для всіх, чия діяльність так чи так пов'язана з бібліографією. Та це не порушення типологічної "чистоти" видання, а вагомий аргумент на користь розширення читацького кола і можливостей багатофункціонального використання книжки...
---------------------------------------------------------

   Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв'язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О.Б.Рудич.- К.: Кн. палата України, 2007.- 60 с.
  Рекомендації розроблені на основі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила". ГОСТ 7.11-78 "Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании".
  Рекомендації складаються з чотирьох роздлів. У першому розглянуті основні положення, де визначено: характер, структура, джерела, пунктуація, мова і графіка опису об'єкта. У другому- розглядаються правила наведення областей та елементів бібліографічного опису для однотомних (однорівневих) документів. У третьому- правила складання бібліографічного опису у вигляді повного бібліографічного опису на збірники, в червертому- багатотомний (багаторівневий) бібліографічний опис. У додатку, що супроводжує текст рекомендації, подано приклад каталожної картки у вигляді повного бібліографічного опису на збірники, однотомні, багатотомні та продовжувані документи.
  Рекомендації призначені працівникам бібліотек, архівів, видавництв та інших інформаційних установ, які складають бібліографічний опис.
----------------------------------------------------------

   Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А.Смолій, Г.В.Боряк // Український історичний журнал .- 2014 .- № 4.- С. 4-16
   У статті висвітлюються концептуальні засади, передумови та обставини реалізації унікального видавничого проекту, галузевого універсального довідника - "Енциклопедія історії України". Розглядається еволюція й трансформація енциклопедичних практик кінця 1990- початку 2000-х рр. з обсягу проекту "ЕІУ". Аналізуються перспективи його розвитку, у тому числі підготовка тому "Україна - Українці", додаткових томів, перехід до формату електронного мультимедійного енциклопедичного ресурсу, а також місце у сучасній українській і світовій енциклопедистиці.
--------------------------------------------------
   Ричка Ю. Цікаве культурологічне видання / Юрій Ричка // Голос України.- 2015.- 1 квіт. (№ 58).- С. 15
   В Україні нещодавно опубліковано 10-томну універсальну "Енциклопедію історії України". У цьому виданні широко представлено дивовижний світ української минувшини від найдавніших часів до сьогодення. ЕІУ є фундаментальним фаховим зведенням сучасних знань про Україну та її історію. Це не лише універсальний і найповніший фаховий довідник, а й цікаве культурологічне видання, над яким понад 15 років працювали провідні вчені Національної академії наук України, а також інших вітчизняних та зарубіжних академічних установ і університетів. До написання статей було залучено 1350 авторів і з України, і з-поза меж нашої держави.
--------------------------------------------------------
   "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які розроблені до 1992 року"/ підгот. А. І. Рубан // Шкільна бібліотека плюс.- 2016.- січ. (№ 1-2).- С. 7
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизацій, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») видало наказ №146 від 05 листопада 2015 р. «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які розроблені до 1992 року», який скасовує повністю чинність міждержавних стандартів в Україні, зокрема тих, що діють в галузі бібліотечної справи.
 з 01 січня 2016 року:
   ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
   ГОСТ 7.14-84 Система по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи.
   ГОСТ 7.27-80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.
   ГОСТ 7.64-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования.
   ГОСТ 7.0-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.
   ГОСТ 7.19-85 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи.
   ГОСТ 7.47-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.
   ГОСТ 7.48-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения.
   ГОСТ 7.52-85 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.
   ГОСТ 7.57-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.
з 01 січня 2017 року:
   ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.
   ГОСТ 7.65-92 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению.
   ГОСТ 4.482-87 Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей.
-----------------------------------------------------------
  Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації/ Н. Д. Грудініна // Педагогіка і психологія.- 2015.- № 4.- С. 82-88.- Бібліогр.: с. 87 (13 назв).

   Представлено результати дослідження означеної теми на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій, пов'язаних із бібліографічним оформленням джерел до наукових праць. Обгрунтовано актуальність і недостатню розробленість питання бібліографічного оформлення наукових праць на сучасному етапі. Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використання джерел.
----------------------------------------------------------

МОН України.

Проект вимог до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт а авторефератах дисертацій.


Зокрема передбачається, що:

1) стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел у дисертаціях на здобуття ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, а також списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій, вільно обирається автором дисертації із переліку міжнародних стилів оформлення публікацій, або згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

2) спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) своїм рішенням можуть затвердити рекомендований стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел для дисертацій, що подаються до них на розгляд, із переліку міжнародних стилів оформлення;

3) спеціалізовані вчені ради зобов’язані приймати до розгляду дисертації, в яких використано будь-який стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел із переліку міжнародних стилів оформлення публікацій, або згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Перелік міжнародних стилів оформлення публікацій

1. MLA (Modern Language Association) style
2. APA (American Psychological Association) style
3. Chicago/Turabian style
4. Harvard style
5. ACS (American Chemical Society) style
6. AIP (American Institute of Physics) style
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style
8. Vancouver style
9. AMS (American Mathematical Society) style
--------------------------------------------------------------Использование и библиографическое
описание видео-ресурсов Интернет
в Библиотеке

Навчальна презентація підготовлена до V Форуму молодих бібліотекарів Луганщини "Книга. Молодёжь. Интеллект." (2012)

-----------------------------------------------------------


   Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; редкол.: М.Г.Жулинський (гол.) та ін.- 
   Т. 1 .- К., 2012.- 744 с.; 
   Т. 2 .- К., 2012.- 760 с.;
   Т. 3 .- К., 2013.- 888 с.;
   Т. 4 .- К., 2013 .- 808 с.;
   Т. 5 .- К., 2015 .- 1040 с.;
   Т. 6 .- К., 2015 .- 1120 с.
   Рец.: Дмитренко М. Вершинне досягнення шевченкознавства / Микола Дмитренко // Слово і час. - 2016. - № 3. - С. 114-117;

Дмитренко М. Фундаментальне досягнення шевченкознавства / Микола Дмитренко // Наука і суспільство. - 2016. - № 3/4. - С. 8-12

   Постать геніального українського письменника й художника має понад півторастолітню історію вивчення та інтерпретації. Про Т. Шевченка написано в тисячі разів більше від його доробку. У світі поставлено понад 1200 пам'ятників поетові - найбільшу кількість із-поміж них усіх ушанованих у такий спосіб діячів літератури й культури нашої планети.
   До 200-ліття класика колектив Інституту літератури ім. Т. Г .Шевченка та широке коло авторів з інших наукових установ НАН України, профільних академій, університетів, організацій, музеїв, бібліотек підготували "Шевченківську енциклопедію" в шести томах, що опубліковані у 2012-2015 рр. на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга".

-----------------------------------------------------------http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

------------------------------------------------
   Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т.1: А-І / Євген Онацький; упоряд., наук. ред., передм. С. Білокінь.- Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2016.- 576 с.: портр.
      Рец.: "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького // Літ. Україна .- 2016.- 28 квіт. (№ 16) .- С. 3.
---------------------------------------------------------

Світлина від Віртуальний консультаріум для бібліотекарів.
----------------------------------------------------------


Бібліографічне посилання:
загальні положення та правила
складання
( ДСТУ 8302:2015)
----------------------------------------------

Немає коментарів:

Дописати коментар